Δ 1. Πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence Program)

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει ως κύριο στόχο την  καλλιέργεια των συναισθημάτων και του χαρακτήρα των μαθητών. Η συναισθηματική ανάπτυξή τους επιτυγχάνεται ευχάριστα μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες καλλιεργούν την αυτοεκτίμηση, την ενσυναίσθηση, την κατανόησης της αξίας της οµαδικής εργασίας, τη συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του καθενός, τον εντοπισµό  οµοιοτήτων  και διαφορών µε τους άλλους και την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοσεβασµού.

 

Διδακτικές ενότητες

  • - Ενδοπροσωπική κλίμακα (συναισθηματική επίγνωση, αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος, αποφασιστικότητα)
  • - Διαπροσωπική κλίμακα (ενσυναίσθηση, επικοινωνία - διαπροσωπικές σχέσεις)
  • - Κλίμακα προσαρμοστικότητας (ευελιξία, αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων)
  • - Διαχείριση άγχους (έλεγχος παρορμητικότητας, αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων)
  • - Κλίμακα ψυχικής διάθεσης (αισιοδοξία, χαρά, ευτυχία)